دوره های آمادگی آزمون ورودی کارشناسی ارشد طراحی صنعتی

برگزاری دوره های آمادگی آزمون ورودی کارشناسی ارشد طراحی صنعتی در گروه آموزشی آتلیه طراحی رسمه

کلاس های تئوری آمادگی کنکور کارشناسی ارشد طراحی صنعتی

      • مواد و روش های ساخت
      • ارگونومی
      • مباحث فنی
      • مبانی و تاریخ طراحی صنعتی
      • زبان تخصصی

دوره های آمادگی آزمون عملی کارشناسی ارشد طراحی صنعتی

        • طراحی – easy sketching
        • راندو – magic rendering
        • آنتروپومتری و نمایش نحوه استفاده محصول و طراحی فیگور انسان story board –   کادر بندی و فونتlayout & fonts –
        • آزمون عملی  – استراتژی حل مسئله