آموزش مدلسازی با گل Clay modeling

دوره تخصصی آموزش مدلسازی گل (clay modeling) در آتلیه آموزش رسمه. توسط متخصصان مجرب این حوزه برگزار می گردد.

هدف از برگزاری این دوره آشنایی هنرآموزان با مبانی صحیح فرم پردازی و مدل سازی با استفاده از تکنیک مدل سازی گل (clay modeling) خواهد بود. آتلیه آموزش رسمه با رویکرد بنیادی به طراحی سعی بر آن دارد در این دوره هنرآموزان را با اصول پایه ای(Basic) فرم پردازی و شیوه های صحیح حجم سازی با توجه به هندسه احجام و ماهیت فرم و در نهایت ایجاد فرم پکپارچه آشنا نماید.

دوره تخصصی آموزش مدلسازی گل (clay modeling) شامل دو بخش کلی است که هر کدام به صورت مجزا جهت ارتقای قابلیت های فردی هنرآموزان طرح ریزی گردیده است:

آموزش مدلسازی با گل Clay modeling

ا
این دوره شامل دو بخش کلی است که هر کدام به طور مجزا جهت ارتقای قابلیت های فردی هنرآموزان طرح ریزی گردیده است:

آخرین دوره از تاریخ ۳۰ تیر الی ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ ، ۳ روز در هفته هر روز ۶ ساعت به صورت کارگاهی برگزار شده است.

دوره ی جدید به رودی اعلام می شود.

ا

2.5Dimensional design

این بخش شامل آشنایی با

  • مبانی مختصات محصول(خودرو،لوازم خانگی، مبلمان و)
  • روشهای رفرنس دهی
  • tape drawing
  • sketch drawing و .. میباشد.

3Dimensional design

در این بخش

   • اصول Buck design
     • روشهای اولیه حجم سازی
       • طراحی با تکنیک clay modeling

       آموزش داده خواهد شد.

       این بخش شامل ۷ جلسه است.