بورس تحصیلی رسمه

بورس تحصیلی برای آموزش راینو

رسمه در نظر دارد برای تشویق هنرجویان و علاقه مندان به دیزاین، به هنرجویان ممتاز خود بورس تحصیلی اعطا کند. اولین دوره هنرجویانی که می توانند از بورس تحصیلی رسمه استفاده کنند هنرجویان دوره ی مدلسازی خودرو با راینو هستند.

درباره ی بورس تحصیلی رسمه:

یادگیری اصول طراحی و دیزاین مستلزم صرف زمان زیاد و استمرار در فرآیند آموزش است که ضمنا هزینه های مالی را برای هنرجو در بر دارد. آتلیه طراحی رسمه با هدف کمک به دانشجویان با انگیزه و فعال و تشویق آنها به ادامه مسیر یادگیری، بورس تحصیلی ویژه ای در نظر گرفته است. بورس تحصیل شامل پرداخت مبالغی بعنوان کمک هزینه تحصیلی به هنرجو/ هنرجویان برتر هر دوره می‌شود که در پایان دوره از طرف استاد کلاس به آموزشگاه معرفی می‌شوند. تایید هنرجویان کلاس از سوی استاد با در نظر گرفتن شرایط زیر صورت می پذیرد:

  • هنرجو بیش از یک جلسه غیبت در طول کلاس نداشته باشد
  • هنرجو تمام تمرینهای کلاس را انجام داده و به موقع به استاد کلاس تحویل داده باشد
  • پروژه نهایی کلاس را به صورت کامل و در زمان مقرر و مطابق معیارهای کمی و کیفی مشخص شده توسط استاد به ایشان تحویل داده باشند